Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord

Huishoudelijk Regelement

Naam en zetel Artikel 1.
De R.B. NOPTUNUS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen.
Het terrein der werkzaamheden van de vereniging bestrijkt, voor zover het zwemmend redden betreft, behalve het gebied der gemeente NOORDOOSTPOLDER, dat der omliggende gemeenten, wanneer in die gemeenten geen bij de KNBRD aangesloten reddingsbrigade bestaat.

Lidmaatschap Artikel 2.
Niemand der leden kan uit hoofde van zijn lidmaatschap verplicht worden eigen leven in waagschaal te stellen.

Artikel 3.
Als lid en buitengewoon lid kunnen toetreden personen, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt; als jeugdlid en buitengewoon jeugdlid kunnen toetreden personen, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
Aanmelding dient schriftelijk op het voorgeschreven aanmeldingsformulier te geschieden. Voor jeugdleden en buitengewoon jeugdleden is een handtekening van de ouder / voogd vereist.

Geld middelen Artikel 4.
Ereleden betalen geen contributie.
De bijdrage van donateurs (trices) bedraagt ten minste F.10. per jaar die voor ondersteunende verenigingen minstens F. 100. per jaar. De contributies worden elk jaar op de algemene vergadering vastgesteld. Het bestuur is gemachtigd bij toetreding als lid F. 2.50 entreegeld te heffen. Het bestuur heeft recht, voor het volgen van cursussen een waarborgsom te eisen, welke naderhand verrekend kan worden.

Bestuur Artikel 5.
Het brigadebestuur wordt gekozen door de algemene vergadering, bedoeld in artikel 17 van de statuten. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 meerderjarige personen b.v. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vice-voorzitter, een 2e secretaris en een commissaris. Het aantal commissarissen kan naar behoefte worden uitgebreid. Een bestuurslid mag niet meer dan één bestuursfunctie vervullen, tenzij door het ontstaan van tussentijdse vacatures hiervan tijdelijk moeten worden afgeweken. Elk jaar treed 1/3e of zo na mogelijk af. Wil het bestuur en bloc aftreden, dan is het verplicht aan te blijven tot de eerst volgende algemene vergadering.

Dagelijks bestuur Artikel 6.
Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse zaken en treedt in spoedeisende gevallen op, onder nadere goedkeuring van het bestuur.

De voorzitter Artikel 7.
De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij zorgt voor de uitvoering van en naleving der genomen besluiten, bepaalt in overleg met de secretaris data en plaats der vergaderingen en ondertekend mede de notulen, welke door de vergadering zijn goed gekeurd. Hij zal de leiding geven aan het beheer der brigade en een wakend oog houden op haar belangen. Alle officiële stukken van de brigade zullen mede door hem ondertekend moeten worden.

De vice-voorzitter Artikel 8.
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij dienstontstentenis en treedt dan in diens rechten en verplichtingen betreffende de vereniging.

De secretaris Artikel 9.
De secretaris is belast met alle correspondentie de brigade betreffende, het bijhouden van de notulen, ledenlijsten en alle nodige statistische gegevens; voorts is hij belast met het uitschrijven van vergaderingen en bijeenkomsten, het bijhouden van het archief en alle verdere werkzaamheden die tot zijn functie behoren. Hij is verplicht kopie te houden van de verzonden brieven. Aan het eind van elk verenigingsjaar maakt hij een jaarverslag dat op de jaarlijkse algemene vergadering wordt uitgebracht.

Tweede secretaris Artikel 10
Indien een tweede secretaris is benoemd, zorgt deze voor het bijhouden van de notulen en staat de secretaris zo nodig bij in de uitvoering van diens functie.

De penningmeester Artikel 11.
De penningmeester beheert de gelden der brigade. Voor uitgave boven de € 25. behoeft hij de machtiging van het dagelijks bestuur. Hij brengt minstens eens in het jaar een financieel jaaroverzicht uit en maakt een begroting voor het volgend jaar. De penningmeester belegt de gelden op aanwijzing van het bestuur. Wanneer de voorzitter en één of meer bestuursleden dat nodig achten, is de penningmeester gehouden hun inzage van de kas, boeken en bescheiden te verstrekken.

Commissies Artikel 12.
Het bestuur kan zich door commissies laten bijstaan. De commissies zijn ten alle tijden verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Commissies vergaderen dikwijls als voor een goede gang van zaken nodig wordt geacht.

Medische controle Artikel 13.
De medische commissie bestaat uit een onbeperkt aantal medici die door het brigadebestuur zijn aangezocht zitting te nemen. Zij dient het bestuur al of niet gevraagd van advies.

Technische commissie Artikel 14.
De technische commissie bestaat uit een oneven aantal en tenminste drie leden, bij voorkeur in het zwemmend redden gediplomeerd. Het bestuur is belast met de samenstelling. De technische commissie dient het bestuur al of niet gevraagd van advies. Zij is verantwoording schuldig aan het brigadebestuur. Aan het hoofd van de technische commissie staat een technisch leider. De technische commissie heeft de leiding van de cursussen zwemmend redden en alles wat daarmede verband houdt.
Instructeurs (trices) worden al of niet op voordracht van de technische commissie door het brigadebestuur benoemd of ontslagen.

Kascommissie Artikel 15.
De kascommissie zal bestaan uit 2 leden. Zij heeft de financiële controle en neemt de kas en bescheiden op van de penningmeester en brengt schriftelijk of mondeling hiervan verslag uit aan de algemene vergadering.

Vergaderingen Artikel 16.
Op de agenda der jaarlijkse algemene vergadering, bedoeld in artikel 14 der statuten, moeten onder andere de volgende punten worden vermeld:
a. Jaarverslag van de secretaris;
b. Verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar;
c. Rapport van de kascommissie;
d. Vaststellen der contributie;
e. Verkiezing van bestuursleden;
f. Voorstellen welke op de voorgeschreven wijze zijn ingediend.
Voorstellen voor deze vergadering moeten minstens 3 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. De convocatie voor deze vergadering zal minstens 2 weken van te voren aan de leden worden toegezonden of bekend gemaakt worden in een blad.

Artikel 17.
In elke vergadering, nadat deze door de voorzitter is geopend, worden de notulen van de vorige vergadering door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring door hem en de voorzitter getekend. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, tenzij de volstrekte meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verklaard. Voor vergaderingen, waar reglementswijzigingen of aanvullingen zullen worden behandeld, is hetzelfde van toepassing als genoemd in artikel 28 der statuten.

Stemmingen Artikel 18
Het stembureau op een vergadering wordt gevormd door drie, door de voorzitter aan te wijzen personen, welke stemrecht hebben. Het stembureau beslist omtrent de waarde van het stembiljet, terstond als dit geopend is. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die:
a. Blanco zijn;
b. Zijn ondertekend;
c. Onleesbaar zijn;
d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. De naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing dan de persoon die bedoeld is.
Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 19.
De stemmingen over personen geschieden bij voorkeur schriftelijk met gesloten stembiljetten, tenzij niet meer kandidaten gesteld worden dan in de vacatures is te voorzien. In dit laatste geval kan de kandidaat bij acclamatie gekozen worden verklaard, mits geen der aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming verlangt. De stemmingen over zaken geschieden in de regel mondeling, tenzij statuten of huishoudelijk reglement anders bepalen, worden benoemingen gedaan en besluiten genomen met meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist bij personen het lot, bij zaken is het verworpen.

Afvaardiging Artikel 20.
Het bestuur kiest op de algemene vergadering de afgevaardigden en hun plaatsvervangers voor de algemene vergadering van de organisaties, waarbij de brigade is aangesloten. Het bestuur geeft hen als regel vrij mandaat, behalve wanneer het financiën betreft. De afgevaardigden brengen verslag uit op een algemene vergadering. De afgevaardigden kunnen een redelijke vergoeding van reis- en verblijfskosten verlangen. Voor reizen per trein mogen zij niet meer dan 2e klas in rekening brengen.

Onderscheidingen enz. Artikel 21.
Door het brigadebestuur kunnen onderscheidingen, beloningen en / of schadevergoedingen worden toegerekend aan hen, die zich door moed en vastberadenheid hebben onderscheiden. Deze beloningen,onderscheidingen of schadevergoedingen mogen alleen betrekking hebben op het reddingswezen in het algemeen.

Schorsing en royement Artikel 22.
Leden, geschorst op grond van artikel 12 der statuten, kunnen mits met een meerderheid van minstens tweederde der uitgebrachte geldige stemmen op een algemene vergadering van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard. De door het bestuur geschorste leden hebben beroep op de algemene vergadering. Hun beroep dienen zij schriftelijk bij de secretaris, minimaal 24 uur voor het aanvangsuur van de algemene vergadering te hebben ingediend, behoorlijk met reden omkleed, welke hebben geleid tot het inzenden van zulk beroep. Dit beroep moet dan op de eerstvolgende vergadering worden behandeld, waarbij zo mogelijk tijdens de vergadering uitspraak in de schorsing wordt gedaan.

Artikel 23.
Zij, die achterblijven in het betalen van contributie, kunnen zonder meer na driemaal, waarvan minstens 1 maal schriftelijk, tot betaling te zijn gemaand, door het bestuur worden geroyeerd. Alvorens zulke leden weer lid kunnen worden van de brigade, behoren zij de achterstallige contributie te betalen.

Algemene bepalingen artikel 24.
Bij het eindigen van het lidmaatschap vervallen alle rechten en aanspraken op de bezittingen der brigade.

Artikel 25.
In alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Agenda

Geen evenementen

Aangesloten bij:

Social Media: